Vaše opora

tel.: 739 833 316,  311 517 265

Poskytujeme terénní sociální služby v domácnostech občanů – – – všední dny, víkendy, svátky, od 7,00hod. do 20,00hod.

KDYŽ
Hledáte pro sebe nebo pro své blízké sociální pomoc?
Patříte mezi ty, kteří chtějí zajistit pro ně odbornou péči poskytovanou doma?

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA je poskytovaná
v bytě, v domácnostech klienta

NEBO KDYŽ
Doma pomáháte svému blízkému a potřebujete přes den si např. vyřídit své záležitosti, nakoupit, či zkrátka si odpočinout, jít za svým programem?

Pro tyto potřeby je ODLEHČOVACÍ SLUŽBA

ANEBO KDYŽ
Potřebujete pro svého blízkého péči a není možné ji poskytnout doma a hledáte tak sociální výpomoc na čas přes den, na určitou denní dobu v jiném prostředí?

V našem objektu CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB poskytujeme
soc. úkony denní potřeby (strava, hygiena, odpočinek, aktivity….),
provozní potřebná doba se přizpůsobuje individuálně, zvlášť ve večerních hodinách, více viz níže.

Kontaktujte nás:

telefonem :
– 739 833 316 Anýžová Hana, vedoucí sociálních služeb, zást. ředitele
– 731 041 762 Borovská Michaela, administrativa, vedoucí Centra denních služeb
– 311 517 265 kancelář
– mail zprávou: anyzova@digitusmise.com, borovska@digitusmise.com
– osobní návštěvou
– dopisem

Náš doporučený postup – volejte na výše uvedený telefon
sjednání osobní schůzky u nás v objektu nebo přímo v bytě zájemce o službu

pak následuje – seznámíme se s vašimi podmínkami a dále s nezbytnými potřebami zájemce o službu( např. zdravotní, sociální stav, ale také předání našeho ceníku úkonů, seznámení s našimi podmínkami a možnostmi, návrh na poskytování potřebných úkonů, jejich četnost, atp.)

Poskytování péče začíná po vzájemném podepsání „Smlouvy o poskytování …….. služby“ a to standardně do dvou pracovních dnů od prvního kontaktu s námi. Začátek poskytování služby je vždy přizpůsoben potřebám nového klienta – uživatele služby. Služba může být i nepravidelná, vždy po vzájemné dohodě. Začátek péče může být i posunut na jakýkoliv pozdější termín, resp. služba i přerušena.

anyzova

Hana Anýžová
zást. řed., vedoucí soc. služeb
tel. 739 833 316
email: anyzova@digitusmise.com

 

 

 

 

borovskaMichaela Borovská
ved. Centra denních služeb
administrativa
tel. 731 041 762
email: borovska@digitusmise.com

 

 

 

krizekJan Křížek
ředitel
tel. 603 252 198
email: digitus@digitusmise.com

team-3Naše společnost jako poskytovatel sociálních služeb vznikla primárně za účelem věnovat se sociálním službám terénním. To znamená nabízet v domácím prostředí pomoc těm lidem, kteří z důvodu určitých zdravotních potíží, anebo z důvodu přirozeného stáří potřebují k zajištění svých denních potřeb nezbytnou pomoc druhé osoby.

Navazujeme na prvotní organizaci – občanské sdružení „ Digitus o.s.“, které od roku 2006 taktéž bylo poskytovatelem soc. služeb. Z legislativních důvodů od 1.července 2011 došlo ke změně právní formy organizace, tj. k plynulému přejití na současný subjekt, včetně převzetí všech zaměstnanců a také závazků, práv a povinností. Rok 2016 je tak již desátým rokem naší působnosti!

Naším přesvědčením je, že nabízet poskytování sociální péče v domácnostech občanů by měla být první nabídkou druhu sociální pomoci, teprve v druhém pořadí pak veškeré nabízené ústavní zařízení, domovy seniorů, penziony, apod., které jsou ovšem v nabídce služeb také naprosto nutné a nezbytné. Bohužel, v praxi toto pořadí není vždy obvyklé…… Z provedených statistik vyplývá, že téměř 80% všech žádostí je o službu, o pomoc, která je, nebo by byla možná poskytovat v domácím prostředí!
Skutečností ovšem jsou mnohé případy a situace, kdy nástup do některého sociálního zařízení je naprostou nutností.

Digitus Mise, z.ú.
poskytovatel sociálních služeb
Jsme organizací zařazenou do „Sítě poskytovatelů sociálních služeb“ pod Krajským úřadem Středočeského kraje.
Obecně prospěšná společnost Digitus Mise nabízí formou kvalitních sociálních služeb pomoc těm, kteří nezvládají řešit svojí situaci samostatně nebo s pomocí rodiny a jiných blízkých. Nabídka druhů soc. služeb je u nás koncipovaná tak, že je možné jednotlivé služby a úkony napojovat /tudíž být i tzv. předpřipraven na další možné potřeby klienta/. Jedná se tedy o nabídku služeb terénně homogenní a zároveň pestrou. Nejen pro klienta, ale i pro jeho rodinu a blízké.

Uvedené sociální služby jsou s platnou registrací služeb soc. péče.

Digitus Mise, z.ú. poskytuje všechny služby a úkony dle platných zákonů a vyhlášek, zejména dle zák. č. 108/2006 Sb. O sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky 505/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Cíle organizace:
Vytvářet občanům takové prostředí, aby v případě sociální nouze – tj. z důvodu svého věku, zdravotního postižení nebo změny zdravotního stavu a potřebují tak pomoc druhé osoby, – mohli co nejdéle zůstat ve svém domácím prostředí. Poskytování služeb sociální péče ve formě terénních služeb – zejména Pečovatelské služby, vytváří způsob, cestu, k dosažení tohoto cíle.

Digitus Mise,  z.ú.
Pražská 904/28
26801 Hořovice
Tel. 311 517 265
email: info@digitusmise.com
web: digitusmise.com

Kontaktujte Nás:

Vaše jméno

Váš email

Váš telefon

Výběr služby


Lokalita služby

Vaše zpráva

Ochrana proti spamu


Deset otázek pro Digitus Mise, o.p.s.

Digitus Mise-Měšťan 2015

 1. Co znamená název Vaší organizace a jakou činností se zabýváte?

Digitus – latinky prst. A symbolicky řečeno, prst je nejmenší částí, nejmenším údem lidského těla a přesto je velmi důležitý. Ale ne nepostradatelný. A to, co my konáme, poskytujeme, je také důležité. Lidská dlaň má více prstů a každý jiný.  A pomoc člověku – opět symbolicky – je také vícečetná, různorodá. A každý, kdo druhému pomáhá, – sociálně, zdravotně, i jinak – je profesně důležitý, ale ne nepostradatelný (kéž bychom si to všichni uvědomili). Druhý důvod názvu – v Hořovicích je hlavní, farní kostel zasvěcen sv. Jiljí. A praví se, že on nastavením své dlaně a prstu zachránil život lani před vystřeleným šípem. Jako poustevník žil skromným životem, choval se mile, druhým pomáhal a i s málem, co měl, se dovedl podělit. To platí i o lani, která k němu docházela za potravou. Takže i tady vidíme určitou spojitost, středný bod jak s prsty, tak zejména s lidskou, vzájemnou pomocí.  A za třetí –  název se dobře pamatuje, že? A slovo mise? Ano, přicházíme, přinášíme pomoc.

Poskytujeme tři druhy sociálních služeb seniorům a zdravotně postiženým: pečovatelskou službu, jako službu prvotní, v jejich domácnostech, kde se určité potíže, nemoci lépe překonávají a pak také případný pobyt v následných zařízeních se oddálí. Druhou službou jsou tzv. Odlehčovací služby. Posláním těchto služeb je tzv. výpomoc těm, kteří pečují o své členy rodiny a potřebují si na přechodnou dobu – např. nakoupit, vyřídit si své záležitosti, jít večer za kulturou, či si jen odpočinout. Rodinná péče je velmi náročná a u nás stále nedoceněná. Třetí službou je poskytnutí péče v Centru denních služeb. Zde v tomto bezbariérovém prostředí mohou klienti – uživatelé soc. služeb, využít denního pobytu jak k soc. péči, kterou poskytujeme v domácnostech, tak různým aktivitám, či jen k odpočinku nebo setkání s druhými při kafé, čaji. Jako jedna z mála organizací na okrese máme registraci na pomoc rodinám s dětmi. Např. jsme zajišťovali domácí pomoc rodině s trojčaty. Jak vidíte, opravdu jsou to terénní služby, kterým se nejvíce věnujeme a také pro tyto služby jsme vznikli.

Kéž by „náš“ prst – Digitus pomohl klientům ukázat správnou cestu pomoci!

 1. Jak dlouho v Hořovicích poskytujete své služby?

V polovině roku 2005 bylo založeno občanské sdružení Digitus. Následně od roku 2006 jsme zahájili činnost jako poskytovatel soc. služeb. Digitus Mise, o.p.s. vznikla 1. 7. 2011 jako nástupnická organizace a to se všemi právy a povinnostmi po občanském sdružení.

 

 1. Jakým způsobem s klienty pracujete?

Každý občan, který se stává naším klientem je seznámen s možnou pomocí, druhem sociální péče a to je sjednáno ve smlouvě o poskytnutí dané služby. Při Pečovatelské i Odlehčovací službě docházíme za klienty do jejich domovů a tam jim poskytujeme potřebnou péči. Mezi nejvíce narůstající počty prováděných úkonů patří výpomoce s osobní hygienou, doprovodů naším autem k lékařům, na úřady, nákupy, ale také různé pochůzky. Další poskytované úkony jsou zajištění stravy, základní úklid, praní a žehlení prádla a jiné. Činnost v Centru denních služeb je popsána výše.

 1. Jsou vaši klienti pouze z Hořovic a okolí nebo přijímáte klienty i ze vzdálenějších měst a obcí?

Celkově poskytujeme sociální služby ve 27obcích berounského a hořovického regionu. Naše společnost má svá střediska v Hořovicích, Hostomicích, Králově Dvoře, Cerhovicích, Litni a Nižboru. Z těchto základen paprskovitě dojíždíme do dalších obcí.

 1. Jaká je provozní doba zařízení?

Provozní doba je pondělí až pátek 7:00 – 17:00 /19:00hod./, důležité je připomenout, že je také závislá na počtu klientů, resp. do naplnění naší kapacity. Pro práci o víkendech a svátcích jsme měli náležitosti již připravené, avšak z finančních důvodů to není možné.

 

 1. Kolik pracovníků se podílí na chodu zařízení a jaké mají vzdělání?

Digitus Mise, o.p.s. má celkem 13 pracovníků, kteří zajišťují veškerý chod organizace. Vzdělání zaměstnanců je většinou středoškolské, před nástupem musí však každý absolvovat povinný soc. kurz, resp. splňovat podmínky o vzdělání. Navíc pro naši práci je důležité, že pracovnice absolvují každoročně povinné vzdělávání, které se vztahuje k sociální práci.

 

 1. Platí klienti za poskytované služby a jaká je výše úhrad?

Klienti za poskytované služby platí, výše úhrad je dána ceníkem služeb a ceny nesmí překročit maximální výše úhrad stanovené vyhláškou č. 505/2006 Sb. v platném znění. Také tyto náležitosti jsou součástí smlouvy mezi klientem a poskytovatelem služby.

 1. Pořádáte pro své klienty nějaké volnočasové aktivity?

Protože naši klienti žijí v domácnostech, tak i různé aktivity mají jiný charakter, než v různých zařízeních a domovech.Pro své klienty, ale i pro širokou veřejnost pořádáme pravidelně, již osmým rokem(!!) vždy první středu v měsíci, od 14,00h přednášky, besedy na různá témata např. historie, cestopisy, zdravá výživa, astrologie, včelařství, mince a platidla,a mnoho dalších. Tato akce se uskutečňuje v objektu sídla společnosti, v ulici Pod Dražovkou 1142, pod názvem „Ká.Ča“  (va, Čaj). A tak připomínka: slyšíte-li ve středu v poledne sirénu, nezapomeňte na KáČu! Dále se k nám pravidelně dochází na kroužek ručních prací, který je veden lektorkou paní Vladimírou Ryndovou. Výrobky jsou úchvatné.

 1. Kde získají obyvatelé Hořovic kontakty na vaše zařízení?

V katalogu sociálních služeb, v letáčcích, na obecních a městských úřadech, sociálních odborech, a webu (nyní v rekonstrukci) a také při besedách.

 1. Spolupracujete i s jinými organizacemi a institucemi v Hořovicích a v okolních městech?

Při naší práci je nutná spolupráce především s obvodními lékaři, zdravotně-sociální pracovnicí NH Hosspital, a.s., TT – Domácí péče,s.r.o, Úřadem práce ČR, Odborem sociálních věcí a zdravotnictví při MÚ Hořovice a Beroun, s obecními úřady a dále s ostatními organizacemi poskytujícími sociální služby v našem okolí.

TERÉNNÍ SLUŽBY V DOMÁCNOSTECH

AMBULANTNÍ SLUŽBY V DENNÍM ZAŘÍZENÍ

DALŠÍ ČINNOSTI, AKTIVITY, VÝPOMOCE

 • Sociální poradenství
 • SOCIÁLNÍ ABECEDA® – cyklus besed „KáČa“ /KávaČaj/
 • ruční práce, jiné aktivity, možnost setkání,…..
 • zprostředkujeme „duchovní službu“
 • možnost lehkých výletů
 • „Zpěv – má doména“

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku s názvem

MPSV-program Rozvoj a obnova materiálně technické základny soc. služeb 0310310   Cíl 5: Pořízení automobilů pro poskytovatele soc. služeb.

 

V roce 2021 realizovaný projekt „Obnova vozového parku společnosti Digitus Mise, z.ú I.“, identifikační číslo: 013D312004754, zaměřený na nákup 2 automobilů pro zajištění poskytování terénní pečovatelské a terénní odlehčovací služby je spolufinancován z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 013 310.

SRDCE PRO DIGITUS

V prosinci 2020 předali zástupci vedení firmy Saint-Gobain Sekurit Hořovice: pan Cholewa, gen. ředitel a paní Hasmanová, centrála SGS Francie, – panu Křížkovi, řediteli hořovické organizace Digitus Mise, z.ú., jako významnému poskytovateli terénních sociálních služeb v regionu,

 

výtěžek předvánoční charitativní sbírky, od zaměstnanců a firmy Sekurit, „Daruj své srdce“ v částce 88.550,-Kč.

 

Sbírka probíhala v prosinci tak, že za každé zaměstnancem zakoupené, symbolicky papírové srdce v hodnotě 10Kč, přidal jejich zaměstnavatel Sekurit 100 Kč.

Jednotlivá srdíčka s podpisy a vzkazy zaměstnanců byla nalepena na plakáty, a předána spolu s výtěžkem sbírky. Vybrané peníze za srdíčka pak Digitus Mise použije zejména – na nezbytné výdaje provozu sociálních služeb potřebným občanům, tolik užívané právě v době pandemie covidu-19.

Vážení představitelé, zástupci vedení firmy Saint-Gobain Sekurit Hořovice, dovolte, abych vám vřele poděkoval za předanou finanční částku naší společnosti, jako poskytovateli služeb sociální péče. Je dobré vědět, že i v Hořovicích je někdo, kdo nemusí, ale sám od sebe dokáže pomoci druhému, tomu, kdo sice nic nevyrábí, ale přesto je ve společnosti nezbytně potřebný.

Vážení zaměstnanci firmy, vám všem vyjadřuji jménem svým, ale i všech našich zaměstnanců úcty hodné DÍKY! Také vy jste nemuseli, a přesto jste dali. Věnovali jste to, co druhým sice nepřineslo zbohatnutí finanční, ale – pomohli jste- a to srdcem. A to především gestem, třeba jako uznání našim pečovatelkám v jejich nelehké činnosti – sociální péči v domácnostech občanů! Proto: sídlíme v Hořovicích naproti poště a kdokoli z vás třeba na voňavou kávu přijde, najde zde své srdce.

 

Jan Křížek

Ředitel Digitus Mise, z.ú.

JINÉ PROJEKTY A DOTAČNÍ, PŘÍSPĚVKOVÉ ŘÍZENÍ

Organizace Digitus Mise, z. ú. realizuje projekt

s názvem „Zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb v ORP Hořovice a Beroun“, reg. č.: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002278. Tento projekt je financován za podpory Evropské unie z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj.

Projekt je zaměřen na zefektivnění a zkvalitnění poskytovaných služeb ve spádovém území a to především díky pořízení nových automobilů sloužících k obsluze klientů a zkvalitnění zázemí a zefektivnění chodu centra denních služeb prostřednictvím pořízení potřebného vybavení.

Mapa kde nás najdete

Děkujeme Všem přispěvovatelům a sponzorům !

 

 

Město Hořovice
Město Hostomice
Obec Nižbor
Městys Liteň
Městys Cerhovice

Digitus Mise,  z.ú.
Pražská 904/28
26801 Hořovice
Tel. 311 517 265
email: info@digitusmise.com
web: digitusmise.com

Zavolejte Nám

739 833 316

311 517 265

Digitus Mise, z.ú.
poskytovatel sociálních služeb
Jsme organizací zařazenou do „Sítě poskytovatelů sociálních služeb“ pod Krajským úřadem Středočeského kraje.