Vaše opora

tel.: 739 833 316,  311 517 265

Projekty a programy

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku s názvem

MPSV-program Rozvoj a obnova materiálně technické základny soc. služeb 0310310   Cíl 5: Pořízení automobilů pro poskytovatele soc. služeb.

 

V roce 2021 realizovaný projekt „Obnova vozového parku společnosti Digitus Mise, z.ú I.“, identifikační číslo: 013D312004754, zaměřený na nákup 2 automobilů pro zajištění poskytování terénní pečovatelské a terénní odlehčovací služby je spolufinancován z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 013 310.

JINÉ PROJEKTY A DOTAČNÍ, PŘÍSPĚVKOVÉ ŘÍZENÍ

Organizace Digitus Mise, z. ú. realizuje projekt

s názvem „Zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb v ORP Hořovice a Beroun“, reg. č.: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002278. Tento projekt je financován za podpory Evropské unie z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj.

Projekt je zaměřen na zefektivnění a zkvalitnění poskytovaných služeb ve spádovém území a to především díky pořízení nových automobilů sloužících k obsluze klientů a zkvalitnění zázemí a zefektivnění chodu centra denních služeb prostřednictvím pořízení potřebného vybavení.