digitusmise

O NÁS

team-3Naše společnost jako poskytovatel sociálních služeb vznikla primárně za účelem věnovat se sociálním službám terénním. To znamená nabízet v domácím prostředí pomoc těm lidem, kteří z důvodu určitých zdravotních potíží, anebo z důvodu přirozeného stáří potřebují k zajištění svých denních potřeb nezbytnou pomoc druhé osoby.

Navazujeme na prvotní organizaci – občanské sdružení „ Digitus o.s.“, které od roku 2006 taktéž bylo poskytovatelem soc. služeb. Z legislativních důvodů od 1.července 2011 došlo ke změně právní formy organizace, tj. k plynulému přejití na současný subjekt, včetně převzetí všech zaměstnanců a také závazků, práv a povinností. Rok 2016 je tak již desátým rokem naší působnosti!

Naším přesvědčením je, že nabízet poskytování sociální péče v domácnostech občanů by měla být první nabídkou druhu sociální pomoci, teprve v druhém pořadí pak veškeré nabízené ústavní zařízení, domovy seniorů, penziony, apod., které jsou ovšem v nabídce služeb také naprosto nutné a nezbytné. Bohužel, v praxi toto pořadí není vždy obvyklé…… Z provedených statistik vyplývá, že téměř 80% všech žádostí je o službu, o pomoc, která je, nebo by byla možná poskytovat v domácím prostředí!
Skutečností ovšem jsou mnohé případy a situace, kdy nástup do některého sociálního zařízení je naprostou nutností.

Digitus Mise, o.p.s.
poskytovatel sociálních služeb
Jsme organizací zařazenou do „Sítě poskytovatelů sociálních služeb“ pod Krajským úřadem Středočeského kraje.
Obecně prospěšná společnost Digitus Mise nabízí formou kvalitních sociálních služeb pomoc těm, kteří nezvládají řešit svojí situaci samostatně nebo s pomocí rodiny a jiných blízkých. Nabídka druhů soc. služeb je u nás koncipovaná tak, že je možné jednotlivé služby a úkony napojovat /tudíž být i tzv. předpřipraven na další možné potřeby klienta/. Jedná se tedy o nabídku služeb terénně homogenní a zároveň pestrou. Nejen pro klienta, ale i pro jeho rodinu a blízké.

Uvedené sociální služby jsou s platnou registrací služeb soc. péče.

Digitus Mise, o.p.s. poskytuje všechny služby a úkony dle platných zákonů a vyhlášek, zejména dle zák. č. 108/2006 Sb. O sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky 505/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Cíle organizace:
Vytvářet občanům takové prostředí, aby v případě sociální nouze – tj. z důvodu svého věku, zdravotního postižení nebo změny zdravotního stavu a potřebují tak pomoc druhé osoby, – mohli co nejdéle zůstat ve svém domácím prostředí. Poskytování služeb sociální péče ve formě terénních služeb – zejména Pečovatelské služby, vytváří způsob, cestu, k dosažení tohoto cíle.