digitusmise

ČLÁNKY, MÉDIA

Deset otázek pro Digitus Mise, o.p.s.

Digitus Mise-Měšťan 2015

  1. Co znamená název Vaší organizace a jakou činností se zabýváte?

Digitus – latinky prst. A symbolicky řečeno, prst je nejmenší částí, nejmenším údem lidského těla a přesto je velmi důležitý. Ale ne nepostradatelný. A to, co my konáme, poskytujeme, je také důležité. Lidská dlaň má více prstů a každý jiný.  A pomoc člověku – opět symbolicky – je také vícečetná, různorodá. A každý, kdo druhému pomáhá, – sociálně, zdravotně, i jinak – je profesně důležitý, ale ne nepostradatelný (kéž bychom si to všichni uvědomili). Druhý důvod názvu – v Hořovicích je hlavní, farní kostel zasvěcen sv. Jiljí. A praví se, že on nastavením své dlaně a prstu zachránil život lani před vystřeleným šípem. Jako poustevník žil skromným životem, choval se mile, druhým pomáhal a i s málem, co měl, se dovedl podělit. To platí i o lani, která k němu docházela za potravou. Takže i tady vidíme určitou spojitost, středný bod jak s prsty, tak zejména s lidskou, vzájemnou pomocí.  A za třetí –  název se dobře pamatuje, že? A slovo mise? Ano, přicházíme, přinášíme pomoc.

Poskytujeme tři druhy sociálních služeb seniorům a zdravotně postiženým: pečovatelskou službu, jako službu prvotní, v jejich domácnostech, kde se určité potíže, nemoci lépe překonávají a pak také případný pobyt v následných zařízeních se oddálí. Druhou službou jsou tzv. Odlehčovací služby. Posláním těchto služeb je tzv. výpomoc těm, kteří pečují o své členy rodiny a potřebují si na přechodnou dobu – např. nakoupit, vyřídit si své záležitosti, jít večer za kulturou, či si jen odpočinout. Rodinná péče je velmi náročná a u nás stále nedoceněná. Třetí službou je poskytnutí péče v Centru denních služeb. Zde v tomto bezbariérovém prostředí mohou klienti – uživatelé soc. služeb, využít denního pobytu jak k soc. péči, kterou poskytujeme v domácnostech, tak různým aktivitám, či jen k odpočinku nebo setkání s druhými při kafé, čaji. Jako jedna z mála organizací na okrese máme registraci na pomoc rodinám s dětmi. Např. jsme zajišťovali domácí pomoc rodině s trojčaty. Jak vidíte, opravdu jsou to terénní služby, kterým se nejvíce věnujeme a také pro tyto služby jsme vznikli.

Kéž by „náš“ prst – Digitus pomohl klientům ukázat správnou cestu pomoci!

 

  1. Jak dlouho v Hořovicích poskytujete své služby?

V polovině roku 2005 bylo založeno občanské sdružení Digitus. Následně od roku 2006 jsme zahájili činnost jako poskytovatel soc. služeb. Digitus Mise, o.p.s. vznikla 1. 7. 2011 jako nástupnická organizace a to se všemi právy a povinnostmi po občanském sdružení.

 

  1. Jakým způsobem s klienty pracujete?

Každý občan, který se stává naším klientem je seznámen s možnou pomocí, druhem sociální péče a to je sjednáno ve smlouvě o poskytnutí dané služby. Při Pečovatelské i Odlehčovací službě docházíme za klienty do jejich domovů a tam jim poskytujeme potřebnou péči. Mezi nejvíce narůstající počty prováděných úkonů patří výpomoce s osobní hygienou, doprovodů naším autem k lékařům, na úřady, nákupy, ale také různé pochůzky. Další poskytované úkony jsou zajištění stravy, základní úklid, praní a žehlení prádla a jiné. Činnost v Centru denních služeb je popsána výše.

 

  1. Jsou vaši klienti pouze z Hořovic a okolí nebo přijímáte klienty i ze vzdálenějších měst a obcí?

Celkově poskytujeme sociální služby ve 27obcích berounského a hořovického regionu. Naše společnost má svá střediska v Hořovicích, Hostomicích, Králově Dvoře, Cerhovicích, Litni a Nižboru. Z těchto základen paprskovitě dojíždíme do dalších obcí.

 

  1. Jaká je provozní doba zařízení?

Provozní doba je pondělí až pátek 7:00 – 17:00 /19:00hod./, důležité je připomenout, že je také závislá na počtu klientů, resp. do naplnění naší kapacity. Pro práci o víkendech a svátcích jsme měli náležitosti již připravené, avšak z finančních důvodů to není možné.

 

  1. Kolik pracovníků se podílí na chodu zařízení a jaké mají vzdělání?

Digitus Mise, o.p.s. má celkem 13 pracovníků, kteří zajišťují veškerý chod organizace. Vzdělání zaměstnanců je většinou středoškolské, před nástupem musí však každý absolvovat povinný soc. kurz, resp. splňovat podmínky o vzdělání. Navíc pro naši práci je důležité, že pracovnice absolvují každoročně povinné vzdělávání, které se vztahuje k sociální práci.

 

  1. Platí klienti za poskytované služby a jaká je výše úhrad?

Klienti za poskytované služby platí, výše úhrad je dána ceníkem služeb a ceny nesmí překročit maximální výše úhrad stanovené vyhláškou č. 505/2006 Sb. v platném znění. Také tyto náležitosti jsou součástí smlouvy mezi klientem a poskytovatelem služby.

 

  1. Pořádáte pro své klienty nějaké volnočasové aktivity?

Protože naši klienti žijí v domácnostech, tak i různé aktivity mají jiný charakter, než v různých zařízeních a domovech.Pro své klienty, ale i pro širokou veřejnost pořádáme pravidelně, již osmým rokem(!!) vždy první středu v měsíci, od 14,00h přednášky, besedy na různá témata např. historie, cestopisy, zdravá výživa, astrologie, včelařství, mince a platidla,a mnoho dalších. Tato akce se uskutečňuje v objektu sídla společnosti, v ulici Pod Dražovkou 1142, pod názvem „Ká.Ča“  (va, Čaj). A tak připomínka: slyšíte-li ve středu v poledne sirénu, nezapomeňte na KáČu! Dále se k nám pravidelně dochází na kroužek ručních prací, který je veden lektorkou paní Vladimírou Ryndovou. Výrobky jsou úchvatné.

 

  1. Kde získají obyvatelé Hořovic kontakty na vaše zařízení?

V katalogu sociálních služeb, v letáčcích, na obecních a městských úřadech, sociálních odborech, a webu (nyní v rekonstrukci) a také při besedách.

 

  1. Spolupracujete i s jinými organizacemi a institucemi v Hořovicích a v okolních městech?

Při naší práci je nutná spolupráce především s obvodními lékaři, zdravotně-sociální pracovnicí NH Hosspital, a.s., TT – Domácí péče,s.r.o, Úřadem práce ČR, Odborem sociálních věcí a zdravotnictví při MÚ Hořovice a Beroun, s obecními úřady a dále s ostatními organizacemi poskytujícími sociální služby v našem okolí.